Senioři I.

Rodinná péče o seniory I.

Kurz Rodinná péče o seniory I. byl realizován od února 2014 do června 2014 v prostorách Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy v Boskovicích. Kurz navštěvovalo velmi aktivně 17 osob cílové skupiny. O kvalitě kurzu a především přednášejícího lektora Mgr. Jiřího Votočka svědčí téměř 100% docházka všech účastníků. Teoretické poznatky si účastníci kurzu vyzkoušeli také prakticky – na figurínách nebo mezi sebou navzájem (měření tlaku apod.). Kurz byl rozdělen na pododdíl Základy zdravotních věd, Ošetřování a péče v rodině, Psychosociální problematika pečování, Sociálně právní minimum, Péče o člověka léčeného inzulínem a volitelný modul. Kurz byl ukončen slavnostním předáním certifikátů, kterého se zúčastnili zástupci Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy v Boskovicích, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže a členové realizačního týmu projektu. Certifikát převzalo celkem 17 účastníků.

Rodinná péče o seniory I.
Akreditovaný vzdělávací program zaměřený na odbornou podporu pečujících
Termín realizace:  7. 2. – 30. 6. 2014
Pojetí a cíle vzdělávacího programu
Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je příprava rodinných příslušníků k poskytování péče o seniory (zejména nesoběstačné) v rámci rodiny. Jedná se zejména o poskytování péče členu rodiny (seniorovi), který má soběstačnost sníženu v důsledku úbytku sil ve stáří nebo chronického onemocnění či zdravotního postižení. Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 117a, odst. 1) lze program zařadit do odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči.
Realizace a cena kurzu
Kurz je realizován a financován v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob, přihlášení účastníci, tedy neplatí kurzovné. Kapacita kurzu je 15 účastníků (osoby, které v rámci rodiny pečují o seniora – příjemce příspěvku na péči). Pro zařazení do kurzu je nutné odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky, o pořadí rozhoduje datum odevzdání přihlášky. Při naplnění kapacity kurzu je možné se přihlásit na další termín kurzu, který je v rámci téhož projektu plánován na další období.
Profil absolventa
Absolvent je připraven v oblasti znalostí a dovedností poskytovat péči (v podmínkách domácího prostředí) nesoběstačnému seniorovi. Absolvent se orientuje v problematice zdravotních potíží ve stáří, zná specifika péče o seniory. Dokáže prakticky pečovat o seniora, který dočasně či trvale ztratil schopnost sebeobsluhy. Absolvent je seznámen se základními charakteristikami rodinné péče, včetně rizik, jejich posouzení a prevence. Absolvent získá přehled o dostupné podpoře pro pečující i příjemce péče, má přehled o právních normách souvisejících s poskytováním péče.
Ukončení: závěrečný pohovor → získání osvědčení s celostátní platností
Program obsahuje i nabídku volitelných modulů, které jsou specificky zaměřeny na problematiku péče o lidi s konkrétním onemocněním či způsobem terapie.
PŘEHLED VOLITELNÝCH MODULŮ
• Péče o člověka se stomií
• Péče o člověka s chronickou ránou
• Péče o člověka léčeného inzulínem
• Práce s počítačem
Vstupní předpoklady
Vstupní předpoklady pro absolvování vzdělávacího programu v rámci projektu jsou následující:
– způsobilost k právním úkonům,
– péče o rodinného příslušníka (seniora, který je příjemcem příspěvku na péči)
– minimálně základní vzdělání.
Organizace a zajištění výuky
Účastníci kurzu obdrží potřebné výukové materiály do jednotlivých modulů, lektoři doporučí v případě zájmu i rozšiřující literaturu.
Studium bude realizováno prezenční formou, celý vzdělávací program je navržen jako modulový a jednosemestrální. Celkem 5 povinných modulů zahrnuje 60 hodin výuky ve škole. Lektor může případným zájemcům o podrobnější informace či hlubší souvislosti doporučit oblasti pro samostudium.
Výuka ve škole bude probíhat 5 měsíců, a to v pátek odpoledne od 13 hod. do cca 19 hod., plánováno je 11 setkání + zakončení kurzu. Výuka bude probíhat v pavilonu D Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a střední školy Boskovice, Hybešova 53. Prostorové a materiálně technické vybavení školy a bezpečnost ochrany zdraví při práci odpovídají svou kvalitou požadavkům, které jsou kladeny na odborné zabezpečení výuky vzdělávacího programu.
Zahájení vzdělávání (seznámení s garantem a lektory, vzdělávacími cíli, harmonogramem výuky, poučení o bezpečnosti a zásadách ochrany zdraví při práci, dotazy) a absolvování závěrečného pohovoru není zahrnuto do hodinové dotace modulů. Plnění podmínek zápočtu bude probíhat v průběhu výuky.
Odborná učebna zdravotnická umožňuje nácvik praktických výkonů při poskytování péče a také první pomoci. Je vybavena ošetřovatelskými a resuscitačními modely, lůžky a potřebnými pomůckami pro nácvik péče o nesoběstačné osoby.
Jednotlivé moduly jsou ukončeny zápočtem, a to na základě docházky a průběžné aktivity při diskuzích a výukových rozhovorech. Pokud účastník nesplní podmínku 80% účasti ve výuce z vážných důvodů (zdravotní, rodinné aj.), bude mu umožněna náhrada absence. Náhrada bude probíhat formou řízeného samostudia s počáteční a závěrečnou krátkou konzultací s lektorem. Lektor účastníkovi sdělí tematický okruh k samostudiu a jeho rozsah, současně určí termín závěrečné konzultace.
Podmínkou pro úspěšné zakončení vzdělávacího programu je získání zápočtů ze všech povinných modulů, 80% účast ve výuce a absolvování závěrečného pohovoru zaměřeného na problematiku pečování. V případě, že účastník nebude moci absolvovat z vážných důvodů závěrečný pohovor v řádném termínu, bude mu určen termín náhradní.
Při závěrečném ukončení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností.
Výukové dny:
Pá          7. 2. 2014            13:00   19:00
Pá          14. 2. 2014         13:00   19:00
Pá          7. 3. 2014            13:00   19:00
Pá          21. 3. 2014         13:00   19:00
Pá          4. 4. 2014            13:00   19:00
Pá          11. 4. 2014         13:00   19:00
Pá          25. 4. 2014         13:00   19:00
Pá          16. 5. 2.2014      13:00   19:00
Pá          30. 5. 2014         13:00   19:00
Pá          6. 6. 2014            13:00   19:00
Pá          13. 6. 2014         13:00   19:00
Po          30. 6. 2014         ukončení, dle domluvy
(změna rozvrhu vyhrazena)
Účastníci vzdělávacího programu mohou využít Wi-Fi připojení v budově školy.

 

Bližší informace o kurzu, přihlášky:
Mgr. Miroslav Šamalík
tel.: 723 785 475
mail: miroslav.samalik@tiscali.cz

 

Mgr. Jiří Votoček (garant kurzu)
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední škola, Hybešova 53
tel.: 511 123 139, mob. 721 441 820
e-mail: votocek.jiri@vassboskovice.eu
http://www.vassboskovice.cz (odkaz Celoživotní vzdělávání)